Jaunumi

logo KPFI1

SIA „Brēķu studenti”ir noslēgusi 10. decembrī 2013. gadā līgumu Nr.KPFI-15.2/136 ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Brēķu studenti” īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas 242723.31 EUR (170586.91 LVL), no kurām attiecināmās izmaksas sastāda 186272.12 EUR (130912.80 LVL), KPFI finansējums sastāda 102449.65 EUR (72002.03 LVL). Plānotais sasniedzamais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums 50155.16 kg CO2 gadā.

Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.